Декември 11, 2018

Чрез настоящата новина публикуваме презентациите, представени на семинара "Job Care - специализирана заетост за хора с увреждания", проведен на 5 декември 2018г. Семинарът беше проведен в рамките на проект “Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане/ия” по процедура № BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд.Прикачени файлове