Декември 12, 2018

На 18 декември 2019 в хотел Бест Уестърн Сити Хотел ул. „Стара планина“ 6, 1000 Център, София, ще се проведе конференция на тема  Job Care - Специализирани иновативни практики за заетост на хора с увреждания.

Конференцията се провежда в рамките на проект № BG05M9OP001-4.001-0149-C01 “Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане/ия” по процедура № BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския  социален фонд

Желаещи да участват могат да се регистрират на имейл office@bilsp-pc.org . За целта трябва да посочат в имейла имената на лицата и организацията от чието име участват. Участието е безплатно. След заявката по имейл ще им бъде потвърдено по имейл възможността за участие.