ТРУДОВО ПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИПрез 2018 год. настъпиха значителни промени в правната уредба относно заетостта на хората с увреждания. Бяха направени редица изменения в сферата на трудовото право, условията на труд, социалното осигуряване, защитата на личните данни. Тази ситуация изисква от всеки работодател да търси ежедневно нови решения за да изпълни законовите изисквания относно наемането  и изпълнението на трудовите договори с хора с увреждания.


В тази връзка Ви предлагаме следните услуги:Услуга 1:    СОЦИАЛЕН ОДИТ НА ДЕЙНОСТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ       ОТНОСНО НАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ

 


Целта на  услугата “Социален одит” е да помогнем на работодателя като извършим експертен анализ на правните аспекти на дейността му с

хора с увреждания и установим допуснати пропуски от екипа му с оглед изискванията на новото законодателство.

Тази услуга обхваща провеждане на социален одит в следните области:

Този модел на социален одит завършва с подробен конфиденциален доклад с установените факти, пропуски и препоръки  за подобряване на дейността по управление на човешките ресурси.


 

Услуга 2:    ОДИТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ  НА ТРУД ЗА  РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯЦелта на одита е :

След извършване на одита работодателя ще получи подробен конфиденциален доклад с препоръки за отстраняване на проблеми и насоки за подобряване.


Услуга  3 : 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА ОТНОСНО  СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ.


Услугата включва извършването на следните дейности:


Услуга   4 :

КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ПРЕД  ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА и АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 


Реализирането  на тази услуга включва: